LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Áp dụng từ: 24/07/2017 đến 30/07/2017

30 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
24-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
25-07-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Họp Hội đồng lương (xét lương tháng 7/2017) P.TCHC
Hội đồng lương, các đơn vị, các cá nhân đến thời hạn xét lương
E201
Thứ 4
26-07-2017
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Tham dự Hội thảo khoa học “Crisis Leadership and Management in Higher Education in the 21st Century” TS Nguyễn Tiến Thanh, TS Trần Đức Nga
TS Nguyễn Tiến Thanh
TS Trần Đức Nga
SEAMEO RETRAC - Số 35 Lê Thánh Tôn, Tp. Hồ Chí Minh
Chiều
Thứ 5
27-07-2017
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc tế "Leadership and Management in Higher Education: Challenges, Opportunities and Ways Forward" (27&28/7/2017) TS. Nguyễn Tiến Thanh & TS. Trần Đức Nga
TS Nguyễn Tiến Thanh
TS Trần Đức Nga
SEAMEO RETRAC - Số 35 Lê Thánh Tôn, Tp. Hồ Chí Minh
Chiều
Thứ 6
28-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
29-07-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-07-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.