Thời gian: từ 15/06/2015 - 31/07/2015 Thứ hai, 15/06/2015 - 10:39:14

Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015

Thực hiện Quy định tại văn bản số 275/2011/QĐ-HT của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học kỳ phụ năm 2015 cho các sinh viên trong thời gian từ 23/06/2015 đến 09/08/2015. Kế hoạch cụ thể: 

Đối tượng                   : Sinh viên toàn trường

Thời gian đăng ký     : Từ 23/06/2015 đến 28/06/2015

Thời gian học             : Từ 29/06/2015 đến 26/07/2015

Thời gian thi              : Từ 27/07/2015đến 09/08/2015

Thời lượng               : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từng môn theo quy định số 275/2011/QĐ-HT.

Nội dung thi               : Toàn bộ nội dung môn học.

Đề thi                          : Được lấy trong ngân hàng đề thi.

Quy trình đăng ký:

1. Sinh viên xem thời khóa biểu, danh sách lớpdự kiến mở tại bảng tin Đào tạo

2. Sinh viên mua đơn đăng ký học tại phòng D104

3. Sinh viên nhận phiếu đăng ký học tại Phòng Đào tạo (gặp Cô Thanh, cô Hà)

       4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký  vào phần mềm quản lý (cô Thanh, cô Hà).

       5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.

Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học. Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng.

Học phí : Phòng đào tạo lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

         Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, mức học phí được điều chỉnh theo quy định số 275/2011/QĐ-HT. 

                                                                                 Hải phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Truy cập: 2916 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.