Thời gian: từ 3/05/2011 - 14/05/2011 Thứ ba, 19/11/2013 - 07:51:51

Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác ISO 2011

Đánh giá sự phù hợp các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO về qui trình công tác của đơn vị, các sửa đổi, cải tiến trong thời gian qua.

Tiêu chuẩn kiểm tra : ISO 9001:2008

Mục đích kiểm tra: Đánh giá việc thực hiện công tác ISO tại các đơn vị trong hệ thống.

Thời gian kiểm tra:  từ 03/05/2011 đến 14/5/2011.

Thông tin đánh giá : Đánh giá sự phù hợp các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO về qui trình công tác của đơn vị, các sửa đổi, cải tiến trong thời gian qua.

Đoàn kiểm tra:

Trưởng đoàn : GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị – Hiệu trưởng, Trưởng Ban ISO.

Thành viên :

- Ông Phạm Văn Thiện

- Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

- Ông Hồ Khắc Giỏi

- Cán bộ Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

- Bà Nguyên Thị Bích Hường

- Cán bộ Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

- Bà Bùi Thị Hồng Anh

- Cán bộ Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

- Ông Nguyễn Đức Nghinh

- Chủ nhiệm bộ môn Xây dựng

- Bà Lê Thị Nam Phương

- Giảng viên bộ môn Quản trị


Thành phần đoàn

Bộ phận đánh giá

Nội dung đánh giá

Thời gian dự kiến

Địa điểm

Ô. Thiện, Hồng Anh

Bộ môn Chế biến và BQTP

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

14h, 03/5/2011

Bộ môn Chế biến và BQTP

Ô.Giỏi, Hường

Bộ môn QTKD

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

8h, 04/5/2011

Bộ môn QTKD

Ô. Thiện, Hồng Anh

Bộ môn Môi trường

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 04/5/2011

Bộ môn Môi trường

Ô.Giỏi, Hường

TT Thông tin

Thư viện

MTCL,QC01-QC05, HD07

8h, 05/5/2011

TT Thông tin Thư viện

Ô. Thiện, Hồng Anh

Tổ Nhà ăn

MTCL,QC01-QC05, HD15

14h , 05/5/2011

Tổ Nhà ăn

Ô. Thiện, Ô.Giỏi

Phòng Đào tạo (2 buổi)

MTCL,QC01-QC05, QC06, 07, 08, 10, 12, HD01-HD03

8h, 06/5/2011

Phòng Đào tạo

Hồng Anh, Hường

Bộ môn Điện tử

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 06/5/2011

Bộ môn Điện tử

Ô.Giỏi, Hường

Bộ môn Xây dựng

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 07/5/2011

Bộ môn Xây dựng

Ô. Thiện, Hồng Anh

Bộ môn Ngoại ngữ

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 07/5/2011

Bộ môn Ngoại ngữ

Ô.Giỏi, Hường

Tổ Y tế

MTCL,QC01-QC05, HD14

8h, 09/5/2011

Tổ Y tế

Ô. Thiện, Hồng Anh

Bộ môn CNTT

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 10/5/2011

Bộ môn CNTT

Ô.Giỏi, Hường

Bộ môn CBCS

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8h, 10/5/2011

Bộ môn CBCS

Ô. Thiện, Hồng Anh

Bộ môn VHDL

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

8h, 10/5/2011

Bộ môn VHDL

Ô. Giỏi, Hồng Anh

Ban Thanh tra

MTCL,QC01-QC05, HD05

14h , 10/5/2011

Ban Thanh tra

Ô. Thiện, Hường

Phòng KHTC

MTCL,QC01-QC05, HD11

14h, 10/5/2011

Phòng KHTC

Ô. Thiện, Hường

Bộ môn GDTC

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

8h, 11/5/2011

Bộ môn GDTC

Ô. Giỏi, Hồng Anh

Ban Bảo vệ

MTCL,QC01-QC05, HD13

8h, 11/5/2011

Ban Bảo vệ

Hường, Hồng Anh

Bộ môn Điện TĐCN

MTCL,QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

14h, 11/5/2011

Bộ môn Điện TĐCN

Ô. Thiện, Ô.Giỏi

Phòng TC-HC (2 buổi)

MTCL,QC01-QC05, QC11, 12, HD08-HD10, HD16

8h,12/5/2011

Phòng HCTH

Ô. Thiện, Hường

Ban Công tác SV

MTCL,QC01-QC05, HD06

8h, 13/5/2011

Ban Công tác SV

Ô. Giỏi, Hồng Anh

P.QLKH&ĐN

MTCL,QC01-QC05, QC13

8h, 13/5/2011

P.QLKH&ĐN

Ô.Nghinh, N. Phương

Ban ĐBCL&ISO

MTCL,QC01-QC05, HD01

8h,14/5/2011

Ban Khảo thí và ĐBCL

Đoàn đánh giá, Trưởng phó các đơn vị, CTV ISO

 

Họp tổng kết

8h, 25/5/2011

Phòng họp

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN ISO
Truy cập: 1197 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.